AM82 – Rodzina silna Bogiem: duszpasterstwo rodzin w Szczucińsku

AM83 – Stypendia mszalne dla kapłanów-misjonarzy

AM84 – Funkcjonowanie parafii w Taraz

PROJEKT AM82:

Rodzina silna Bogiem - duszpasterstwo rodzin w Szucińsku

Drodzy Przyjaciele małej „trzódki" na Wschodzie,

Głównym celem projektu jest „towarzyszenie" rodzinie w ra­mach duszpasterstwa, które rozpoczęło się Szucińsku tuż po erygowaniu sanktuarium diecezjalnego w 2017 roku. Adresatem tej inicjatywy są rodziny, które należą do naszej parafii, jak i rodziny, które nawiedzają sanktuarium przy wielu okazjach.

Przy sanktuarium stworzyliśmy ośrodek pomocy i wsparcia dla rodziny. Troszczymy się o niego wraz z ks. Dawidem Sładkiem. Celem Ośrodka jest promocja wartości rodziny chrześcijańskiej. Staramy się realizować to w następujący sposób:

Edukacja rodziny - publikacja materiałów formacyjnych, broszur, modlitewników, rozmyślań na każdy dzień, a także rozpo­wszechnianie trzech sposobów walki z aborcją i alkoholizmem, a mianowicie propagowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Adopcji Życia Poczętego i 40 dni postu i modlitwy dla życia. Dla realizacji tego celu potrzebujemy ok. 5000 złotych.

Formacja rodziny - organizowanie dni skupienia, a także rekolekcji dla małżeństw i rodzin. Ze względu na trudną sytuację materialną rodzin wielodzietnych, chcemy im pokryć do 50 % kosztów pobytu za udział w rekolekcjach, które odbędą się w 2020 roku. Dla realizacji tego celu potrzebujemy ok. 7000 złotych.

Pozdrawiamy i dziękujemy

ks. Rafał Lar i ks. Dawid Sładek, Kazachstan

PROJEKT AM83:

Stypendia mszalne dla kapłanów-misjonarzy

Intencje mszalne są jedną z pierwszych i podstawowych form pomocy misjom. Poprzez stypendia mszalne, przesyłane ka­płanom na misjach, wspieramy samych misjonarzy.

Zamawianie mszy świętych jest znaną formą wspierania kapłana, bez względu na miejsce jego pobytu. Pozwala na jego utrzymanie oraz prowadzenie dzieł, które realizuje. Ofiarność wiernych stanowi praktycznie jedyne źródło utrzymanie Kościo­ła.

Zamawiający składa więc ofiarę mszalną, która ma znaczenie materialne i duchowe. Materialne - ofiarodawca po­maga w utrzymaniu kapłana sprawującego Eucharystię, oddając proporcjonalnie do swojego zarobku; duchowe - ofiara stanowi dobrowolną część wkładu zamawiającego intencję. Do Ofiary Jezusa, wraz z oddaniem siebie, dołączają coś, co ich „kosztuje".

Celem projektu jest więc gromadzenie stypendiów mszalnych, które zostają przekazane misjonarzom z prośbą o celebrowa­nie Eucharystii w intencjach ofiarodawców. Mogą to być pojedyncze msze święte, jak i tzw. msze gregoriańskie. W tym wypadku Ofiarodawca jest informowany: kto, gdzie i kiedy będzie celebrował msze gregoriańskie.

Ks. Grzegorz Wita

PROJEKT AM84:

Funkcjonowanie parafii w Taraz

Szczęść Boże!

Obecnie pełnię funkcję administratora parafii Wniebowzięcia NMP na południu kra­ju w miejscowości Taraz (360 000 mieszkańców). W niedzielę do kościoła przychodzi 20-30 osób, a na Boże Narodzenie 70. W parafii mamy trzy siostry zakonne, Koreanki, ze zgromadze­nia św. Pawła z Chartres. Przygotowują ołtarz i kościół do litur­gii. Pomagają w duszpasterstwie dzieci, młodzieży i chorych. Codziennie gromadzimy się na adoracji, różańcu i mszy św.

Prowadzę remont piętra budynku parafialnego, żeby moż­na było organizować spotkania z różnymi grupami z nocle­giem. Oprócz służby w mieście Taraz, jeżdżę tam, gdzie mnie wezwą. Odwiedzam Karatau (100 km od nas), gdzie jest kilku katolików. Ostatnio miesiąc temu udałem się do Szu (250 km od nas), gdzie udzieliłem sakramentów chorej kobiecie, która drugi raz w życiu widziała kapłana katolickiego. Pierwszy raz, gdy przyjmowała chrzest i I Komunię św.; drugi raz - spowiedź, sakrament namaszczenia chorych i Komunię św. Pojechałem też odprawić Eucharystię, kiedy zmarła. Miała 78 lat. Jej dzieci są ochrzczone w cerkwi prawosławnej, gdyż nie było tam księ­dza katolickiego.

Najbliższa sąsiednia świątynia katolicka w Kazachstanie jest oddalona 180 km na zachód (miasto Szymkent), a druga to od­legła o 500 km na wschód - Almaty. Bliżej mam do katolickiej parafii w Tałas - 130 km - leżącej już w Kirgistanie.

Dziękuję wszystkim, którzy modlą się za mnie i za wszyst­kich misjonarzy i składam serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary materialne. Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosła­wieństwa Bożego!

ks. Rafał Dąbrowski, Kazachstan